کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


فعالیت و مصاحبه‌های دبیرکل و هیئت‌مدیره
انتخاب کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به‌عنوان هئیت‌مدیره شرکتهای فرابورس و بورس انرژی


نتیجه انتخابات هیئت مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران


ریاست جدید سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شد


گفتگوی عضو هئیت مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با شستارسانه


مصاحبه دبیرکل کانون با سهام انرژی در خصوص سهام نیکوکارانه”کرونا۱″ و “کرونا۲”


فایل ارائه گزارش فعالیت هیئت‌مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه


مصاحبه سعید اسلامی‌بیدگلی؛ عضو شورای عالی بورس در خصوص بحران در برگزاری مجامع


سیزدهمین کنفرانس حسابداری و مدیران مالی


گفت و گو سعید اسلامی با “با اقتصاد”: افزایش بیش از حد قیمت سهام، چالش اصلی بازار سرمایه


نامه سعید اسلامی بیدگلی به اعضای کانون‌ها و فعالان بازار سرمایه


انتخاب دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایرن به عنوان پژوهشگر برتر


“تشدید ریسک سیاستگذاری”


نامه دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به رئیس سازمان بورس


بخش دوم “تنفس مصنوعی” میزگرد پیش‌بینی روند بازارهای مالی در نیمه‌دوم سال


بخش اول “تنفس مصنوعی” میزگرد پیش‌بینی روند بازارهای مالی در نیمه‌دوم سال


نامه دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به ریاست‌سازمان بورس و اوراق بهادار


سعید اسلامی در مصاحبه با تجارت فردا “سرایت بحران از اقتصاد به جامعه”


نظرات اسلامی بیدگلی در خصوص تغییرات بازار پایه


شرکت در اولین نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری (بورس، بیمه، بانک)


نامه دکتر سعید اسلامی بیدگلی به رئیس مجلس شورای اسلامی