کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


الف) متقاضیان تحت شرایط زیر به عنوان اعضای کانون پذیرفته می‌شوند:
۱-  متقاضی باید دارای سازمان و تشکیلات، نیروی انسانی، فنی، اداری و مالی مجهز و مطابق ضوابط تعیین شده توسط سبا به تشخیص هیأت‌مدیره کانون باشد.
۲-  متقاضی تعهد و تقبل نماید که مفاد اساسنامه، ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی و سایر مقررات کانون را در هر زمان رعایت می‌کند.
۳-  متقاضی تعهد و تقبل نماید که حق پذیرش، حق عضویت و سایر پرداخت‌هایی را که طبق اساسنامه و آیین نامه‌های کانون تعیین و مقرر شده است، به‌موقع پرداخت نماید.
۴- متقاضی تعهد نماید هرگونه تغییر در اساسنامه خود را حداکثر ظرف مدت یک‌هفته از تاریخ تصویب کتباً به کانون اعلام نماید.
۵-  متقاضی تعهد نماید اطلاعات مورد نیاز کانون برای حصول اطمینان از پایبندی عضو به ضوابط بندهای ۱و ۲ این ماده و انجام سایر ضوابط محوله را در اختیار کانون قرار دهد.
تبصره: موافقت با عضویت هر متقاضی، منوط به مصوبه هیأت‌مدیره می‌باشد.
ب) اعضای کانون باید حق پذیرش و عضویت را بر اساس ضوابط کانون پرداخت نمایند.
تبصره: سقف حق عضویت و حق پذیرش اعضاء به تصویب سبا می‌رسد.
ج) به‌منظور حصول اطمینان از این که عضو و اشخاص وابسته به آن، از قوانین، مقررات، اساسنامه و ضوابط و استانداردهای حرفه ای و انضباطی وضع شده پیروی می‌کنند. کانون می‌تواند از هر عضو ارائه اطلاعات یا گزارش‌هایی را درخواست نماید.
۱-  به‌جز گزارش هیأت‌مدیره و صورت‌های مالی سالیانه، سایر اطلاعات لازم برای نظارت کانون بر اساس ضوابطی از اعضاء اخذ خواهد شد که توسط هیأت‌مدیر‌ه کانون تهیه و به تصویب سبا خواهد رسید.
۲-  عضو موظف است به درخواست‌های کانون مبنی بر ارائه گزارش‌ها و مطالب پاسخ مثبت دهد، و در صورت سرباز زدن از آن، عواقب انضباطی بعدی را بپذیرد.
د) براساس مقررات و قوانین نظارتی و به‌منظور ارتقای کیفیت خدمات حرفه‌ای به اعضا، کانون می‌تواند بر نحوه رعایت عضو و اشخاص وابسته آن از قوانین و مقررات، اقدامات انضباطی وضع شده، اساسنامه کانون و سایر قوانین، نظارت داشته باشد و هم‌چنین می‌تواند در مورد فعالیت‌ها، اموال، دارایی‌ها، دفاتر حسابداری و سایر مایملک عضو اطلاعات لازم را با رعایت ماده ۴۴، درخواست کند.
۱-  هیأت‌مدیره موظف است حداقل هر سال یک بار نحوه رعایت مقررات مصوب کانون توسط عضو را بررسی نماید.