کانون نهادهای سرمایه گذاری ایرانالف) کانون می‌تواند درخواست عضویت هر متقاضی را که مشمول هر یک از موارد زیر شود، رد نماید:

۱-  اگر متقاضی عضویت، شرایط تعیین شده توسط کانون را دارا نباشد.

۲-  در صورتی‌که جهت انجام فعالیت‌های عادی توسط سبا به حالت تعلیق درآمده، یا عضویتش در بورس لغو شده باشد.

۳-  گزارش‌های گمراه‌کننده‌ای ارائه کرده باشد یا موفق به ارائه گزارش‌ها ومدارک، همراه درخواست خود بر اساس موارد مهم ذکر شده در درخواست عضویت نشده باشد.

ب) هر عضو مجاز است که از عضویت در کانون انصراف دهد. برای این منظور باید درخواست انصراف، یک‌ماه قبل از انصراف به هیأت‌مدیره تسلیم شود.

۱-  هیأت‌مدیره موظف است ظرف مدت یک‌ماه نتیجه را به عضو اعلام نماید.

ج) عضویت عضو در صورت کناره‌گیری اختیاری یا اخراج، لغو خواهد شد و بعد از لغو عضویت، وی مجاز به استفاده از عنوان عضویت در کانون نخواهد بود.

د) زمانی که یک عضو مشمول یکی از موارد زیر شود، کانون پس از اعلام کتبی به عضو، می‌تواند در چارچوب ضوابط انضباطی، پس از ارائه یک فرصت ۱۵ روزه به آن عضو جهت توضیح شفاهی، با یک مصوبه هیأت‌مدیره اقدامات انضباطی لازم را برای این عضو به اجرا درآورد:

۱-  درصورتی که عضو از قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی کانون، مواد اساسنامه و سایر قوانین و مقررات، و مصوبات مجامع عمومی یا هیأت‌مدیره تخطی کرده باشد؛

۲-  درصورتی که اطلاعیه یا گزارش تصریح شده در ماده ۴۴ این اساسنامه را تهیه نکرده یا این که اطلاعیه یا گزارش نادرستی را ارائه کرده باشد؛

۳-  درصورتی که مانع کار ناظران شود و یا از نظارت تصریح شده در ماده ۴۵ اساسنامه امتناع کرده باشد؛

۴- درصورتی که از عهده پرداخت حق عضویت یا حق پذیرش کانون همان‌گونه که توسط کانون تصریح شده، برنیامده باشد.

ه) نوع اقدامات انضباطی تصریح شده در ماده ۴۹ می‌تواند شامل یکی از موارد زیر باشد:

الف) اخطار بدون درج در پرونده، ب) اخطار با درج در پرونده، ج) تعلیق، د) محدودیت عضویت یا لغو عضویت.

۱- حدود تعلیق و کلیه موارد مربوطه در ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی کانون درج خواهد شد.

۲- حتی درصورتی که عضویت یک عضو به حالت تعلیق درآمده و یا محدود شده باشد، عضو باید به تمامی وظایفش به‌عنوان یک عضو طی این دوره عمل نماید.

۳- عضو متخلف می‌تواند ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ، درخواست تجدید نظر نماید و دفاعیات خود را به صورت کتبی به هیأت‌مدیره تسلیم نماید.

۴- درخواست عضویت مجدد اشخاصی که عضویت آنها لغو شده است، تا دو سال قابل طرح در هیأت‌مدیره نمی‌‌باشد.