کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


گزارش تصویری مجمع عمومی عادی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹