کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


همایش ملی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

همایش ملی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در اردیبهشت سال ۱۳۹۳ در ساعت ۱۴:۰۰ الی ۲۱:۰۰ در مرکز همایش های پژوهشگاه نیرو تهران برگزار می شود.