کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


همایش ملی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

ین کنفرانس توسط دانشگاه علامه طباطبایی، سازمان بورس اوراق بهادار و کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و جامعه حسابداران رسمی ایران برگزار شد.