کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


همایش مدیریت ریسک و مهندسی مالی

محورهای همایش :

مدیریت ریسک در صنعت بانکداری ( با تمرکز بر ریسک های اعتباری، نقدینگی، بازار و عملیاتی )

مدیریت ریسک در بازارهای مالی ؛ ابزارها و نهادها

مدیریت ریسک در نهادهای مالی ( صندوق های بازنشستگی، بورس ها، شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه )

ابزارهای مالی ساختارمند ، اسلامی و مدیریت ریسک ؛ امکانسنجی ، طراحی ، قیمت گذاری و آسیب شناسی کارکردها

آسیب شناسی ابزارهای مالی مدیریت ریسک در ایران

مخاطبین همایش :

اساتید

دانشجویان مدیریت مالی

نهادها، سازمانها و موسسات مالی

موسسات رتبه بندی

شرکتهای فعال در حوزه خدمات مالی و بازارهای مالی