کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


  • نام باید بصورت کامل تایپ گردد و از قراردادن کاراکترهای اضافی شامل اعداد و علائم نقطه(.) و خط فاصله (-) و استفاده از سایر علائم و کاراکترها خودداری نمائید.
  • نام خانوادگی باید بصورت کامل و پشت سرهم تایپ گردد و از قراردادن کاراکترهای اضافی شامل اعداد و علائم نقطه(.) و خط فاصله (-) و استفاده از سایر علائم و کاراکترها خودداری نمائید.
  • تلفن همراه خود را جهت پیگیری‌های آتی صحیح وارد نمائید.
  • نام شرکت یا سازمانی که در آن مشغول هستید را ذکر نمائید