کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


 

 

 

 

  • مورخ  ۹۹/۰۳/۱۸ : راهنمای شرکت در مجمع به‌صورت الکترونیک (مشاهده و شرکت در رأی‌دهی مجمع کانون از راه‌دور)

 

  • مورخ  ۹۹/۰۳/۰۷ : کاندیداهای هیئت‌مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

 

  • مورخ   ۹۹/۰۳/۰۳ : تصویر آگهی دعوت به مجمع