کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


کارگاه های اموزشی حاکمیت شرکتی ویژه اعضای هیات مدیره برگزار شد

کارگاه های آموزشی  حاکمیت شرکتی با حضوربیش از ۳۰ نفر از مدیران ،اعضای هیات مدیره و کارشناسان ارشد شرکتهای سرمایه گذاری ،هلدینگ وصندوقهای عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران برگزار شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سرمایه گذاری ایران ،کارگاه آموزشی توسعه هیات مدیره (حاکمیت شرکتی در شرکتهای بورسی)در روزهای چهارم وپنجم خرداد ماه جاری  با همکاری مرکز تریج حاکمیت شرکتی،شرکت بور س تهران وباهمکاری انجمن حاکمیت شرکتی ترکیه که به طور تخصصی در زمینه حاکمیت شرکتی  فعالیت می نماید طی دوروز توسط مدرسان ترکیه ای وبه زبان انگلیسی وترجمه همزمان برگزار شد.

 

همچنین کارگاه دیگری با عنوان (حاکمیت شرکتی در شرکتهای هلدینگ وسرمایه گذاری ) در روزهای ۱۲و۱۳ خرداد ماه جاری  نیز با همکاری انجمن حاکمیت شرکتی پاکستان  برگزار گردید.