کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


همایش توسعه روابط تجاری و اقتصادی ایران و ترکمنستان

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهـران به عاملیت گـروه بین الملل فـراز پـس از بــرگزاری موفقیت آمیز چندین دوره همایش های تجاری، اعـزام و پذیـرش هیئت های تجـاری از قبیل همایش ایران و گرجستان، ایران و ترکیه، ایران روسیه و …در راستای توسعه صادرات و “معرفی برترین صنایع به هیئت های تجاری ” در نظر دارد اولین همایش” توسـعه روابط اقتصادی و تجاری ایران و ترکمنستان” را در” ۲۸ دی ماه سال جاری “در مرکز همایش های بین المللی صــدا و سـیمای جمهوری اسـلامی ایران- تهران برگزار نماید .

این همایش که با حضـور هیأت تجــاری بازرگان و مسئـولین کشــور ترکمنستان، مسئولین بخـش دولتی کشـور از جـمله وزرات صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعهتجارت ایران، سـآازمان صنعت، معدن و تجارت استانها، اسـتانداری، اتاقهای بازرگانی و … و دیگر مسئولین ایرانی و ترکمنستان برگزار می شود و مقرر است در جهت توسعه روابط بازرگانی، افزایـش همـکاری های اقتصـادی فی ما بین و بررسـی توانایی های بالقوه تجــاری مابین دو کشــورحـائز اهمیت می باشد بحث و تبادل نظر شـود حضـور واحـد های توانمند تولیدی، صادراتی صاحبان صنایع و بازرگانان و صنعتگران کشــوردر همایش فوق از اهمیت ویژه ای برخـوردار می باشد .

از دیگر اهـداف برگزاری همایش ایجـاد فضاهای مساعد جهت آشنایی هرچه بیشـتر تجار دوکشور و در نتیجه عقد قراردادهای تجاری می باشد .

تلفن تماس: ۳۸۹۲۱۰۱۷-۰۵۱ و شماره فکس: ۳۸۹۲۱۱۶۲-۰۵۱