کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


معرفی صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنای ایرانیان

26 نوامبر 2017
کد خبر : 975221صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنای ایرانیان (عضو کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران) در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ به‌عنوان هفتاد و پنجمین عضو و هشتمین صندوق سرمایه‌گذاری، به عضویت کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران درآمده است. 

به‌همین مناسبت به معرفی اجمالی و تحلیل مختصر این صندوق پرداخته شده است.

 

pdf2معرفیصندوق سرمایه‌گذاری امین آشنای ایرانیان

 

امین آشنا 2