کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


مراسم افتتاحیه اولین تئاتر مالی به نام «شوبیل»