کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه کانون برگزار شد

02 آوریل 2016
کد خبر : 97144به گزارش واحد روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران، مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران با حضور نمایندگان اعضا راس ساعت ۱۶ مورخ ۹۴/۱۲/۱۶ شروع به کار نمود. در مجمع عمومی فوق العاده تغییراتی در مواد ۲۳ تا ۲۷ اساسنامه کانون به تصویب نمایندگان اعضا رسید و در ادامه با شروع جلسه مجمع عادی سالیانه راس ساعت ۱۷ بر طبق دستورجلسه، اعضای محترم کانون ضمن استماع گزارش هیات مدیره توسط دبیرکل کانون و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی، با تصویب صورتهای مالی و تعیین حق الزحمه حسابرسی واعضای محترم هیات مدیره و انتخاب روزنامه کثیرالانتشار به اتفاق آرا دو عضو جدید هیات مدیره کانون را انتخاب نمودند.

از میان کاندیداهای عضویت جناب آقای محمد ابراهیم پورزرندی از شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر و ولی نادی قمی از شرکت تأمین سرمایه نوین با کسب اکثریت آرا به مدت دو سال برای عضویت در هیات مدیره کانون انتخاب گردیدند.