کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


عکسهای جلسه ورکشاپ «جنگ استعدادها و رویکردهای نوین حوزه منابع انسانی»

ورکشاپ با عنوان «جنگ استعدادها و رویکردهای نوین حوزه منابع انسانی»  با هدف «آشنایی مدیران نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری با چالش‌ها و راه‌کارهای جلب و جذب و توانمندسازی و نگهداشت نیروهای انسانی، در چارچوب کانون‌های ارزیابی و توسعه»، در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران تشکیل گردید.