کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


دو ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

29 آگوست 2018
کد خبر : 977839سازمان بورس و اوراق بهادار، ابلاغیه “تعیین نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در هر یک از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و اصلاح امیدنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مذکور” را منتشر نمود.

به گزارش روابط عمومی کانون به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) این ابلاغیه در پی مصوبات پانصد و بیست و ششمین جلسۀ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ سوم مرداد  ۱۳۹۷ در خصوص صندوق های سرمایه گذاریدر اوراق بهادار با درآمد ثابت”، صورت گرفته است .

بر اساس بند ۱ این ابلاغیه، صندوق های سرمایه گذاری “در اوراق بهادار با درآمد ثابت” جدید التاسیس و همچنین سایر صندوق های سرمایه گذاری که به صندوق سرمایه گذاری “در اوراق بهادار با درآمد ثابت” تغییر نوع می یابند، می توانند حداکثر تا میزان یک سوم از نصاب مجاز سرمایه گذاری در سپرده ها و گواهی های سپردۀ بانکی را نزد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری سرمایه گذاری کنند.

 بند ۲ این ابلاغیه مقرر می دارد: صندوق های سرمایه گذاری “در اوراق بهادار با درآمد ثابت” در حال فعالیت، باید حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه، نصاب موضوع بند ۱ را در ترکیب دارایی های خود محقق کنند.

در راستای حسن اجرای این مصوبه، مدیران صندوق های مربوط موظف اند بلافاصله پس از ابلاغ این مصوبه، ضمن ارائه آخرین وضعیت توزیع منابع صندوق نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، برنامۀ عملیاتی خود جهت تحقق نصاب اعلام شده در مدت زمان مذکور را به مدیریت نظارت بر نهادهای مالی ارائه دهند .

مدیران مذکور همچنین ضمن رعایت سایر مقررات، باید در مقاطع شش ماهه پس از تاریخ این ابلاغیه، آخرین وضعیت توزیع  منابع صندوق نزد بانک ها و درصد تحقق اهداف تعیین شده در برنامۀ عملیاتی ارائه شده را نیز به مدیریت نظارت بر نهادهای مالی گزارش کنند.

بر اساس این ابلاغیه، مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می تواند بررسی سایر درخواست های ارائه شده جهت صندوق های موضوع این مصوبه را به رعایت دقیق مصوبات موضوع بندهای ۱ و ۲  منوط کند.

توضیحات ذیل جدول امیدنامۀ صندوق های سرمایه گذاری “در اوراق بهادار با درآمد ثابت” به این صورت اصلاح شد که صندوق سرمایه گذاری باید ترکیب دارایی های خود را حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از آغاز فعالیت با کلیۀ حد نصاب های تعیین شده تطبیق دهد، رعایت نصاب حداکثر سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و همچنین نصاب موضوع بند۱  بالا از ابتدای فعالیت صندوق الزامی است. رعایت حد نصاب های مربوط به ترکیب دارایی ها در دورۀ تصفیۀ صندوق الزامی نیست.

خاطرنشان می شود: کلیۀ ارکان صندوق های سرمایه گذاری و همچنین متقاضیان تاسیس صندوق های سرمایه گذاری “در اوراق بهادار با درآمد ثابت مخاطبین این ابلاغیه هستند.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس  همچنین در اطلاعیه دیگری موضوع “اعلام امکان اختصاص واحد سرمایه گذاری جایزه به صندوق های سرمایه گذاری”  را ابلاغ کرد .

در این ابلاغیه که مخاطبین آن کلیه صندوق های سرمایه گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار هستند، مقرر شده در اساسنامه نمونه صندوق های سرمایه گذاری، دو بند به ماده مربوط به اختیارات مجمع اضافه شود.

بر اساس یکی از بندهای ابلاغیه، تصویب امکان اختصاص واحدهای سرمایه گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق با تعیین میزان واحدهای اختصاص یافته به ازای هر واحد سرمایه گذاری به گونه ای که جمع ارزش واحدهای سرمایه گذاری اختصاص یافته به هر واحد، حداکثر برابر با ۷۵ درصد ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری باشد، مشروط به اینکه پس از اختصاص واحد سرمایه گذاری جایزه، ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری کمتر از ارزش اسمی آن نشود .

یادآور می شود: در اساسنامه نمونه صندوق های سرمایه گذاری، بند دیگری هم به عنوان  “امکان تبدیل نوع یا ساختار صندوق اضافه شده است .