کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


برگزاری ورکشاپ «جنگ استعدادها و رویکردهای نوین حوزه منابع انسانی»

19 ژانویه 2019
کد خبر : 979025



در روز چهارشنبه مورخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۷ ورکشاپی با عنوان «جنگ استعدادها و رویکردهای نوین حوزه منابع انسانی» در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران تشکیل گردید.

این ورکشاپ که از ابتدا با هدف «آشنایی مدیران نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری با چالش‌ها و راه‌کارهای جلب و جذب و توانمندسازی و نگهداشت نیروهای انسانی، در چارچوب کانون‌های ارزیابی و توسعه»، راه‌اندازی گردیده بود با استقبال تنی چند از مدیران ارشد و همچنین میان‌رتبه واحدهای مالی و  سرمایه‌گذاری به انجام رسید.

در این ورکشاپ از رقابت مدیران واحدهای مختلف برای جذب استعدادهای بالاتر، صبحت شد و اهمیت منابع انسانی به عنوان سرمایه‌های اصلی سازمان‌ها و نهادها به تشریح بیان گردید و همچنین مراحل جذب استعدادهای بالاتر به تفکیک آموزش داده شد.

و در آخر نیز فایل‌های طراحی فرایند جذب و ارزیابی نیمرخ روانی به همراه نمونه فرم برآورد توانایی مقاضیان همکاری ارائه شده توسط استاد خدادی در اختیار تمامی شرکت‌کننده‌گان قرار گرفت و همچنین نحوه شرکت در آزمون ۶۰ دقیقه‌ئی توضیح داده شد.